Інвестиційні ризики — оцінка, аналіз і управління

Інвестиційні ризики паперів інвестиційного портфеля, залежать від вартості відповідного пакета інвестицій від процентної ставки згідно з сертифікатами, облігаціями та іншого, а також відповідно попиту і пропозиції на дані цінні папери на ринку.

Під поняттям «інвестиції» розуміють вкладення певного обсягу грошових коштів на ринку цінних паперів, спрямовані на отримання визначеного грошового профіту в майбутньому.

Класифікація інвестицій передбачає декілька варіантів:

Пряма інвестиція. Це – вкладення коштів у реальні активи. Як правило, це виробничі сектори, в менеджменті яких бере участь безпосередньо інвестор; Фінансова інвестиція. Це – вкладення в деякі фінансові інструменти (наприклад, акції, облігації та інші цінні папери), які будуть надавати інвестору можливість отримувати грошові кошти виключно від факту володіння даними папери.

Незважаючи на приуроченість до портфельному увазі, деякі акції виробничого сектора (матеріальне виробництво) розглядаються як прямі;

Реальні інвестиції. Це – капіталовкладення в земельні ділянки, обладнання, машини, нерухомість і так далі. У цю групу включати і вкладення у витрати на оборотний капітал; Проектні інвестиції. Це – кредити, які надаються інвестору (потенційному або реальному), для здійснення інвестиційного бізнес-проекту.

РЕКОМЕНДУЄМО: ТОП-3 КРАЩИХ БРОКЕРА НА 2020 РІК

2007 рік. Бонус $1500 на рахунок. | 3 ПАКЕТУ ПОСЛУГ - БЕЗКОШТОВНО! | огляд/відгуки 1998 рік. FCA, НАУФОР. | ОТРИМАТИ ПОВЕРНЕННЯ НА РАХУНОК | огляд/відгуки Не потрібно верифікація! | огляд/відгуки | ПОЧАТИ ТОРГІВЛЮ З 10$

Інвестиційні ризики, їх види

В даний час, реалії ринкової економіки надають інвестору величезний спектр інвестиційних вкладень. Під час вибору інвестором того чи іншого об'єкта інвестування, важливим критерієм є інвестиційний ризик.

Як правило, якщо розглядати це явище з фінансової точки зору, ризик – це економічне поняття, яке відображає рівень успішності (або не успішності) компанії в досягненні заздалегідь поставлених економічних цілей. При цьому розглядається вплив як контрольованих, так і неконтрольованих фінансових, політичних, соціальних, екологічних і інших факторів.

Серед основних інвестиційних ризиків можна виділити:

Технологічну групу інвестиційних ризиків пов'язані з технологічними аспектами реалізації інвестиційного проекту, ефективності і надійності роботи обладнання, ступінь автономності, автоматизації основних ланок процесу, рівні модернізації і так далі;

Економічна група інвестиційних ризиків – зумовлені невизначеністю економічної середовищі, яка напряму пов'язана з ефективністю управління, реалізації інвестиційного бізнес — проекту.

Серед основних прикладів можна назвати:

  • адекватне поєднання секторів і форм виробництва,
  • антициклічний економічний менеджмент,
  • підвищення конкурентоспроможності продукції і так далі;

Політична група інвестиційних ризиків – найбільш складні в оцінці, аналізі та управлінні. Пов'язані дані ризики з невизначеністю політичної системи держави. При аналізі даної групи ризиків необхідно враховувати можливу зміну управління економікою країни, зміна політичного курсу держави, різні економічні санкції та обмеження діяльності, сепаратизм та інше;

Соціальна група інвестиційних ризиків – так само досить складна і непередбачувана щодо аналізу, управління та оцінки. Сюди ж відносяться різні страйки, викликають соціальну напруженість, створення державою певних соціальних ролей окремим верствам населення, матеріальні і моральні розбіжності і конфлікти.

Особливо важким для управління та аналізу є особистісний ризик. Це – граничний показник інвестиційного ризику, оскільки він пов'язаний з неможливістю управління, аналізу та оцінки діяльності, окремо взятих особистостей, які пов'язані з ефективністю та працездатністю інвестиційного бізнес-проекту;

Екологічна група інвестиційних ризиків – судячи з назви, складність управління, аналізу і формування оцінки такої групи ризиків, полягає у факторах невизначеності, що впливають на умови навколишнього середовища не тільки в окремих регіонах, але й у державі в цілому. Крім того, ці фактори мають вплив на діяльність проектів – об'єктів інвестування.

В якості прикладів можна назвати:

  • радіаційне благополуччя,
  • забруднення навколишнього середовища,
  • катастрофи екологічного характеру,
  • різні екологічні програми, часто мають соціальну базу;

Законодавчо-правова група інвестиційних ризиків. В даному випадку, мають місце невизначеності пов'язані зі зміною чинного законодавства держави, недосконалість (недостатня повнота) законодавчого базису, відсутність автономії судочинства та арбітражу, свідоме лобіювання, ігнорування інтересів окремих верств населення і так далі. Все перераховане вище, істотно підриває ефективну інвестиційну діяльність.

Ризики інвестицій і управління ними

Інвестиційні ризики. Загальна оцінка та аналіз

Однак це не єдина класифікація інвестиційних ризиків. Крім цього, дати оцінку, сформувати методи управління та аналізу інвестиційних ризиків можна з допомогою наступній класифікації за проявами:

1. Інвестиційні ризики, пов'язані з інвестуванням у реальний сектор. В даному випадку, складності оцінки і управління полягають у технічних перебої постачання та транспортування обладнання та інше. Крім того, важливу роль відіграє підвищення вартості на інвестиційні товари.

Третім чинником, можна виділити зростання числа малокваліфікованих або ж недобросовісних працівників сфери виробництва. Цей фактор складний з точки зору аналізу і управління із-за його соціального базису. Як правило, подлобные проблеми порушують графік і призводять до зміни дат здійснення інвестиційних проектів, що істотно знижує дохід протягом експлуатації.

2. Друга група є інвестиційними ризиками сфери фінансового інвестування. В даному випадку можна говорити про проблеми управління, оцінки та аналізу ризиків, які пов'язані з непродуманим використанням економічних інструментів, з різкою зміною курсу та умов інвестування та інше.

Для того, щоб ефективно давати оцінку, аналізувати і, найголовніше, — управляти інвестиційними ризиками, необхідно дотримуватися кілька етапів нескладного алгоритму дій:

I. Виявлення та конкретизація мети управління і аналізу,

II. Виявлення конкретного інвестиційного ризику,

III. Безпосередня оцінка ризику в конкретній ситуації,

IV. Селекція і вибір найбільш підходящих методів менеджменту ризиків,

V. Використання методів управління,

VI. Оцінка ефективності отриманих результатів.

Серед популярних способів боротьби з ризиками інвестування, виділяють наступні:

Імовірнісний аналіз. Цей спосіб ґрунтується на теорії ймовірності і розрахунками за вибіркою. У першому випадку, ми маємо справу з розрахунками за заздалегідь підготовленим макету – моделі, а у другому випадку ми маємо справу з вибірковим підходом.

Обидва варіанти, піддаються ретельному статистичному аналізу і визначення зон ризиків, ефективності та адекватності інвестицій, показника ризиків.

Аналоговий метод. В даному випадку управління ґрунтується на досвіді вже проведених раніше досліджень і на банальному перенесення їх результатів на конкретний інвестиційний проект.

В даному випадку, основні проблеми аналізу та управління полягають у дотриманні ідентичних параметричних показників у двох паралельних дослідженнях.

Аналіз сценаріїв проекту. В даному випадку, одночасно розробляється два сценарії розвитку інвестиційного проекту. У підсумку, вибирається найбільш песимістичний варіант, оптимістичний і той, який з більшою ймовірністю відбудеться.

Управління за допомогою імітацій. Метод управління й аналізу заснований на покроковому визначення результуючого показника з допомогою повторюваних дослідів з моделлю інвестиційного проекту.

Серед основних позитивних сторін цього підходу для аналізу та управління інвестиційними ризиками, варто виділити стовідсоткову прозорість обчислень, простота розуміння і сприйняття для всіх ланок і працівників процесу планування. Однак достатньо в даному підході і негативних моментів. І, одним з основних негативних рис імітаційного метод управління є чималі витрати на здійснення розрахунків. Як правило, це пов'язано з великими обсягами даних, які отримуються в результаті аналізу.

«Дерево рішень» — цей метод управління та оцінки інвестиційних ризиків має на увазі під собою розгалужену схему здійснення бізнес-проекту, яка включає не тільки детальні моменти і дії, але також можливі ризики, витрати, збитки і вигоди.

Метод заснований на аналізуванні рівнів чутливості інвестиційного проекту. З його допомогою, можна дати оцінку тим показникам, які є кінцевими – результуючими, в конкретному інвестиційному проекті, у залежності від заданих вихідних параметрів.

Метод аналізу і управління на основі залучення фахівців ззовні. У цьому випадку, відбувається залучення експертів для оцінки і вибору тактики ліквідації можливих інвестиційних ризиків.

Даний метод управління, використовується при наявності вкрай недостатнього числа вихідних даних. Експертна група проводить ретельний аналіз кожного етапу інвестиційного проекту і дає йому оцінку.

Аналіз даних максимального рівня. Даний варіант аналізу і управління базується на вивченні реакції інвестиційної моделі на можливі зміни вектора руху його реалізації.

Виходить, що для формування схеми методів менеджменту ризиків, необхідно детально розібратися з наступними аспектами проблеми, які стосуються також і оцінки потенційних ризиків:

  • Суть, формування та безпосереднє використання системи менеджменту,
  • Особливості використання схеми на кожному з етапів аналізу і оцінки ефективності впровадженої методики управління ризиками.

Враховуючи особливості тієї чи іншої бізнес-середовища, напрямки і стратегії реалізації проектів і багато інші складові, будь кампанії можуть зіткнутися з інвестиційними ризиками. Можливо не безпосередньо, а опосередковано. Тим не менш, в будь-якому випадку, керівництво має бути обізнаним про можливі ризики конкретного проекту і мати в запасі комплекс можливих стратегічних результатів інвестиційного плану і алгоритм рішень, які приведуть до успіху в будь-якій з ситуацій.

Тобто, можна говорити про прагнення керівництва до досягнення тієї мети, яка є спільною для всіх представників управлінської ланки – позитивний кінцевий результат.

Як правило, основний подібної кінцевою метою, результатом, є підвищення продуктивності, ефективності роботи, підвищення профіту за більш короткий проміжок часу. На тлі цього, принцип менеджменту ризиками в сфері інвестицій, домагається мінімізації можливих втрат і максимизирования доходів.

Якщо узагальнити все вищесказане, то вихід формула, згідно з якою, управління інвестиційними ризиками займається розробкою стратегії найбільш ефективного використання капіталовкладень з максимізацією прибутку та мінімізації інвестиційних ризиків. У підсумку, підвищення продуктивності роботи кампанії призведе до підвищення її рейтингу, авторитету.

Аналіз і управління в інвестиційних ризиках, підводимо підсумки

Враховуючи вищесказане, можна виділити цілий комплекс специфічних методів аналізу та оцінки інвестиційних ризиків, на результатах яких будується якась стратегічна схема управління. Не можна стверджувати, що перераховані вище методи є ефективними на 100 відсотків у будь-якій ситуації.

Необхідно індивідуально підбирати комплекс методів аналізу, результати якого будуть використовуватися. З цим фактом пов'язано правило, згідно з яким, використовуючи лише один підхід, менеджер інвестиційного проекту буде приречений на невдачу. Адже тільки в комплексному використанні, методи управління оцінки можуть дати відчутний результат.

Зараз інвестиційні ризики мінімізується цілим комплексом розроблених бізнес-технологій. Сюди можна віднести: хеджування, диверсифікація, резервування, консервативний менеджмент лізингового портфеля та інше. По суті, все це є формою страхування.

Інвестиційні ризики

Читай також: